ตรวจสอบข้อมูลการรับเงินเพื่อช่วยเหลือคนพิการ
ในภาวะ COVID-19 จำนวน 1,000 บาท 1 ครั้ง

เลขประจำตัวประชาชน

วันเดือนปีเกิด เช่น 1 กุมภาพันธ์ 2530 ใส่ 01022530
(หากไม่มีวันที่และเดือนเกิด ให้ใส่ 0 เช่น 00002499)